Historie 1990-2008

Historie sboru 1990-2008

Toto je jen stručný výpis z historie posledních let z činnosti sboru k 30. září 2008.  Všichni si přejeme, aby naše pomoc v podobě hašení požárů či odstraňování živelných a jiných pohrom byla potřeba co nejméně.

Období 1990 - 2008
    Za rok 1992 - 1994 bylo odpracováno ve sportovním areálu členy sboru 2117 hodin zdarma.
    V roce 1997 sbor věnoval na pořízení zvonu 8000Kč a na zvon do Borové 1000Kč.
    Všichni členové se každoročně scházejí v prosinci na valné hromadě, tam se mj. oceňují členové za několikaletou práci ve sboru či se přijímají členové noví. Několikrát za rok se také koná výborová schůze, konají se námětová cvičení, pravidelně se udržuje hasičská technika.
    Také SDH Vepřová pokračuje v tradici započaté v posledních letech. Každoročně v létě pořádá zábavy na tanečním parketu pod širým nebem, sponzoruje dětský karneval. O posvícení lovíme požární nádrže. Na akci se často sejde hodně lidí, obzvláště u dětí je lovení velmi oblíbené. V posledních letech se výlov rybníka zpestřil prodejem smaženého kapra. Příjemným zvykem se také stalo každoroční posezení členů a partnerů, pořádání výletu nebo návštěva kulturní akce.
    V roce 2005 se  konaly oslavy 110. výročí založení SDH Vepřová. Oslavy byly velkolepé, zahrnovaly slavnostní schůzi, ocenění členů, průvod obcí, uctění památky padlých, odpolední a večerní oslavy (podrobně viz níže).

1996
    16. března se konala oslava 75. narozenin dlouholetého člena Františka Ondráčka. Členem se stal v roce 1949, zasloužilý člen.
    Námětové cvičení, při kterém bylo přezkoušeno hadicové vedení, se uskutečnilo 19. července.

1997
    Vepřovský sbor uspořádal ve dnech 23. až 25. května pro své členy zájezd do Prahy. Výletu se zúčastnilo 44 členů i s partnerkami, na programu byla mj. procházka Prahou, muzikál Drákula, prohlídka Vyšehradu…
    Družstvo mladých a starších se zúčastnilo soutěže v požárním sportu konané ve Vepřové.
    V srpnu se prověřovala technika v námětovém cvičení v objektu místního zemědělského družstva.

1998
    Začátkem roku  sbor čítal 42 členů.
    Na soutěži v Nížkově konané 7. června se sbor umístil na pátém místě. Účastnilo se deset  soutěžních družstev.
    Oslavy 100. výročí založení sboru v Bukové se za SDH Vepřová zúčastnili Václav Němec a Antonín Němec.

1999
    Začíná poslední rok letopočtu, ve kterém se píše jednička na začátku. Až za 8000 let se začne opět psát jednička na počátku, v té době už zřejmě nebude existovat tato kniha a možná ani lidstvo…
   
    Cvičení hasičů se uskutečnilo 30. května v Nových Dvorech, naše družstvo skončilo na 12. místě.
    5. listopadu se členové a jejich rodinní příslušníci zúčastnili návštěvy Hasičského muzea v Přibyslavi, následně poseděli v hotelu.

2000
    Je konec století i tisíciletí…

    Na soutěži v Sázavě 4. června se naše družstvo umístilo na sedmém místě z jedenácti soutěžících.
    Při oslavách 100 let založení SDH Sázava 9. července náš sbor zastoupili Václav Němec, Antonín Němec a František Ondráček.
    9. září se oslav 125. výročí založení SDH v Přibyslavi zúčastnil náš sbor se starou stříkačkou a družstvem mladých hasičů.

2001
    16. března oslavil 80. výročí svého narození František Ondráček, dlouholetý člen. Při této příležitosti mu byl od starosty  okresního výboru Jana Dřínka předán řád sv. Floriána za dlouholetou práci v hasičském sboru. Členové mu pogratulovali a poděkovali za jeho práci.
    Jedno družstvo se zúčastnilo soutěže v hasičském sportu, soutěž se konala ve Vepřové.

2002
    Činnost sboru je řízena výborem, který se pravidelně schází. V tomto roce byla provedena inventarizace staré techniky, stříkačky z roku 1898 a jejího vybavení.
    Na schůzi okrsku bylo 8. ledna sboru poděkováno za uspořádání hasičské soutěže v roce 2001.
    13. května se sbor zúčastnil hašení požáru stohu a senážního vozu v areálu místního zemědělského družstva. Zasahovali též hasiči ze Žďáru nad Sázavou, Velké Losenice a Havlíčkovy Borové. Naše jednotka dostala za úkol zajistit požářiště.
    Sbor se zúčastnil okrskové soutěže v Bukové 18. května.
    Při Srazu rodáků ve Vepřové zajišťovali naši hasiči prohlídku hasičské zbrojnice, na oslavách se podíleli také sponzorsky.
    Okrskový výbor uspořádal pro členy 11. května večírek v Nových Dvorech. Účast našich členů byla malá. Oproti tomu v Polničce na večírku 15. listopadu, který pro členy zajišťoval místní výbor SDH, se zúčastnilo 56 členů a rodinných příslušníků. Na konto občanům postižených povodněmi sbor poskytl částku 5000 Kč.

2003
    Dne 12. ledna se konala v Sázavě valná hromada okrsku.
    25. dubna se setkali starší a zasloužilí hasiči v Sázavě. Sešlo se 27 členů. Z našeho sboru se zúčastnili František Ondráček a Jan Doležal. Setkání bylo velice pěkné.
    Okrsková soutěž se konala ve Velké Losenici 31. května.
    23. června se konalo v obci námětové cvičení. Cvičila se dálková doprava vody. Zúčastnilo se 13 členů.

    Pohřbu okresního velitele pan Jana Dřínka se jako zástupci našeho sboru zúčastnilo pět členů. Čest budiž jeho památce.

    Počet členů našeho sboru je 47.


2004
    Sedm členů i s naší technikou se zúčastnilo námětového okrskového cvičení v dopravě vody na dálku na kopec Rosička.
    V srpnu, v době žní, provedl sbor námětové cvičení na farmu zemědělského družstva ve Vepřové.
    Byl zhotoven prapor sboru firmou Krátecký z Březolup. Prapor byl slavnostně požehnán při pouťové Mši svaté 6. června 2004 páterem Danielem Kolářem, správcem farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová, v místní kapli ve Vepřové.

     V červnu naše družstvo na okrskové soutěži obsadilo velice pěkné třetí místo. Při příležitosti Srazu rodáků v obci Sázava se konala soutěž O pohár starosty obce. Náš sbor získal čtvrté místo.
    Pro členy, kteří oslavili kulaté výročí, byl připraven malý dárek a bylo jim poděkováno za práci ve sboru. 19. listopadu uspořádal sbor výjezdní zasedání pro členy a jejich partnery v Přibyslavi. Zúčastnilo se 67 členů a partnerů.

2005   
    14. května v sobotním odpoledni krátce po 15. hodině vypukl požár ve stodole paní Dejmalové, kde byla uskladněna sláma a nasekané suché klestí. Okamžitě začaly plameny šlehat z dřevěného štítu a ze střechy. Ihned byla zavolána pomoc, byl vyhlášen poplach. Místní hasiči byli v několika minutách na místě. Třemi proudy vody se ochlazovala domovní část a střecha kolny pana Koloucha, kde plameny a odletující části eternitu hrozily dalším rozšířením ohně. Situaci zhoršoval velmi silný vítr. Žár z ohně byl tak silný, že se nedalo přistoupit blíž než na 10m. V té době přijížděli, jako druzí hasiči z Velké Losenice. Díky nim a jejich modernějšímu technickému vybavení se mohlo začít hasit v domovní části za pomoci dýchacích přístrojů. Postupně přijížděli další sbory z Havlíčkovy Borové, z Polničky, ze Žďáru nad Sázavou - profesionálové, z Přibyslavi a ze Žďáru nad Sázavou II. Celkem zasahovalo 7 hasičských sborů. Na místě byla policie ČR a vyšetřovatel Krajské hasičské inspekce. Stodola a její vybavení se zachránit nepodařilo. Na obytné části domu bylo později nutno vyměnit střechu včetně krovů. Na odstranění zničené střechy se v následujícím období podíleli také naši členové. Díky rychlému zásahu hasičů, byly uchráněny další stavby v sousedství, přestože silný vítr požár ze stodoly rozšířil i na obytnou část stavení během několika minut.

    Od počátku roku se výborové schůze nesly v duchu příprav na oslavy 110. výročí založení sboru.  Oslavy byly odstartovány slavnostní schůzí 20.5. v restauraci U Pily ve Velké Losenici. Účastnilo se 40 členů sboru a 18 hostů z okolních organizací, z okresního sdružení a dále zástupci OÚ Vepřová a Zemědělského družstva Velká Losenice. 
    Zahájení uvedl Václav Němec, projev o historii a současnosti sboru přednesl Antonín Němec. Starostka obce Marie Holcmanová poděkovala sboru za jeho činnost a za včasný zásah při již výše uvedeném požáru.
Při této příležitosti bylo členům předáno ocenění a poděkováno za jejich činnost.
    Oslavy vyvrcholily v sobotu 21. května. Od 12 hod. koncertovala dechová hudba u obecního úřadu. Po 13. hod. prošel obcí slavnostní průvod hasičů a občanů. Průvod se zastavil u místní kaple, kde bylo vzpomenuto padlých občanů ve světových válkách, poté pokračoval do sportovního areálu, kde přednesl Antonín Němec projev o historii a současnosti hasičského sboru. Poté oslavy pokračovaly taneční zábavou. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Slavkověnka a ve večerních hodinách pokračovala kapela Garde. Počasí bylo velmi pěkné a oslavy se vydařily.
    4. června se konala okrsková soutěž na Rosičce. Naše družstvo skončilo na třetím místě.
    V srpnu se členové sboru zúčastnili v hojném počtu oslav 110 let výročí založení SDH v Malé Losenici. Dále v obci v srpnu proběhlo námětové cvičení.
    26. listopadu jsme se zúčastnili tradičního výjezdního zasedání v přibyslavském Garny hotelu, v počtu více než 60.

2006
    5. května se konalo  námětové cvičení. Dále jsme se v květnu zúčastnili okrskové soutěže, kde nás reprezentovala dvě družstva. A též jsme nechyběli na soutěži O  pohár starosty obce Sázava.
    V tomto roce bylo  nakoupeno 15 vycházkových oděvů a 20 pracovních.
    Na podzim, jako každoročně, byly vyloveny na posvícení  obě vodní nádrže. Na hrázi se sešlo několik desítek občanů, kteří mohli hned ochutnat smaženého kapra a  jiné občerstvení.
    V rámci námětového cvičení byla přečerpána voda z dolní nádrže do nově opravené nádrže na dolní části obce.
    Také byla zřízena e-mailová adresa sboru přes obecní úřad.

    Sbor čítá 50 členů.

2007
    Ve sboru je 48 členů, z toho jsou 2 ženy. Výbor sboru se v tomto roce sešel 3x.
4. května se pět členů  účastnilo námětového cvičení okrsku, které se konalo v Sázavě.
    Se třemi družstvy se sbor zúčastnil soutěže v Bukové. Družstva obsadila 2. a 5. místo a v kategorii starších též 2. místo. Námětové cvičení proběhlo v měsíci červenci. Dále byl dokončen proces odívání členů. Dnes vlastníme 28 pracovních a 32 vycházkových oděvů. 

2008
    Začátkem roku byla zajištěna možnost odkoupení hasičského auta Škola 706 CAS. Po dohodě s obecním úřadem bylo auto zakoupeno v Petrovicích u Sedlčan. Členové upravili vjezd do zbrojnice, aby se tam auto vešlo.
    Dne 21. února zastihla sbor smutná událost. Zemřel dlouholetý člen Václav Pecha ve věku nedožitých 70 let. Pohřben byl 26. února s hasičskými poctami. Čest budiž jeho památce.
    2. května se v místě konalo námětové cvičení, dopravovala se voda na dlouhou vzdálenost. Voda proudila z nových rybníků pod Vepřovou do spodní nádrže na vzdálenost 1 200 m.
    29. května proběhla v obci soutěž hasičských sborů. Vepřová se opět účastnila třemi družstvy. Celkem soutěžilo 116 hasičů. První místo obsadilo Vepřová II, druhé místo Sázava a třetí místo Vepřová I. Kategorii seniorů vyhráli hasiči ze Sázavy, na druhém místě se umístili hasiči z Vepřové. Takže se doma vytáhli.
    1. května bylo koupeno výše zmíněné hasičské auto, Š 706, cisterna. Obecní úřad za ní zaplatil 100 000 Kč.
    Ke sbor přistoupilo 16 mladých členů.
    15. srpna se konalo námětové cvičení v obci, na němž byli členové seznámeni s hasičským autem Š 706, včetně ukázky plnění stříkačky atd.
    Koncem srpna se v Přibyslavi konal celostátní sjezd  hasičů PYROCAR II. Sjeli se hasiči z celé republiky, bylo zde kolem 400 různých vozidel, stříkaček, žebřík. Bylo co obdivovat. Náš sbor měl na letišti prodejní stánek

pozadi
pozadi
pozadi
n

menu

uvod
aktuality
zasahy
technika
historie
1895-1925
1926-1989
1990-2008
galerie
souteze
clenove
kontakty
odkazy
 
a
TOPlist
a