Pravidla požárního útoku

Propozice soutěže - požární útok s vodou

Počet členů družstv
    - 1 + 8 dle organizačního zařazení a jeho označení V., Sp., S., č.1., až č. 6.

Ústroj členů družstva

    - pracovní stejnokroj cvičný, pracovní boty, přilba a požární pás – těžký. Takto             musí být ustrojen každý člen družstva jak při zahájení, tak i po dokončení                   discipliny.       
    - Ženy – mohou použít lehkou obuv tj. botasky nebo jinou sportovní obuv bez                 hrotů.

Nářadí pro provedení požárního útoku musí odpovídat těmto směrnicím:

        6 ks hadice C průměr 52 milimetrů, délka 20 +/- 1metr – plošná šířka minimálně                 79 mm,
        3 ks hadice B průměr 75 milimetrů, délka 20 +/- 1metr – plošná šířka minimálně                 119 mm,
        4 ks sací požární hadice průměr 110 milimetrů, délka 160 centimetrů
        4 ks klíč na spojky
        2 ks proudnice C průměr 12,5 milimetrů, sací koš, ventilové a záchytné lanko
        Během soutěže může být provedena kontrola měření hadic.
        Každé družstvo má vlastní motorovou požární stříkačku bez úprav.

Provedení discipliny:
    Velitel a spojka nesmí manuálně pomáhat při plnění disciplíny s výjimkou zranění některého člena družstva, kdy na rozkaz velitele spojka plní úkoly za zraněného člena družstva.
    Členové družstva zásadně chodí po levé straně hadic s výjimkou překročení oblouku na prvém proudu (může překročit č. 2). Hadice dopravního vedení se může překročit na pravou stranu při tvoření druhého proudu těsně u rozdělovače čísly 5 a 6. Požární útok se provádí ze základny dle nákresu za použití vody na terče pro prvý a druhý proud, který musí jednotlivé proudy / každý svůj / srazit. Po sražení obou terčů se zastavuje čas.
    Vodní zdroj : laminátová nádrž – podmínkou je však pro nasátí do PS musí být použito vývěvy. (tj. strojník musí sát zapnutím vývěvy). Při tvoření dopravního a útočných proudů musí být hadice rozvinuty a rozloženy, nesmí se táhnout ze základny nebo z přípravného postavení.
    Čas na přípravu základny : délka přípravy základny je 5 min. Čas se počítá od položení stroje na základnu,rozhodnutím rozhodčího.

Vybavení čísel na základně je následující
    Strojník – klíč na spojky je u PS
    Č.1      2 hadice C a proudnici C
    Č.2      2 hadice B
    Č.3      1 hadici B rozdělovač a klíč na spojky
    Č.4      sací koš, záchytné a ventilové lanko je svinuté do klubka
    Č.5      2 hadice C, proudnice C, klíč na spojky
    Č.6      2 hadice C, klíč na spojky
   
    Po připravení nářadí na základně nastoupí jednotliví členové družstva dle svého organizačního zařazení za nářadí / viz nákres / strojník nastartuje stroj / uzavřené výtlačné kohouty, víčko je našroubováno na sacím hrdle /. Na znamení rozhodčího disciplíny vydá velitel družstva, který stojí dva kroky před základnou, rozkaz k provedení požárního útoku :
    Družstvo pozor! motorová požární stříkačka namístě vodní zdroj káď směr přímý rozdělovač, dvě B, první proud cíl levý terč 2 C, druhý proud cíl pravý terč 2 C, k útoku VPŘED !

Na tento povel se všechna čísla vyzbrojí nářadím a provedou útok dle těchto směrnic.
    Velitelsleduje činnost jednotlivých členů družstva a může upozornit toho člena družstva, který neprovádí svoji činnost v souladu se směrnicemi                                                               
    Spojka jde společně s velitelem družstva, v případě zranění některého člena družstva může    na rozkaz velitele plnit povinnosti za  zraněného člena družstva. Může přidržet savici  s košem při sání, když číslo 4 provádí vázání ventilového a záchytného lanka.

Podmínky provedení přívodního vedení :
    Přívodní vedení tvoří čísla 4,5,6, strojník. Sací hadice jsou číslovány od stroje tj. první u stroje a čtvrtá u vodního zdroje.
    Strojník po vydaném povelu velitelem družstva vydá povel k utvoření přívodního vedení  /zvolá čtyři savice/, jde ke stroji, kde si odšroubuje víčko sacího hrdla a připojí na výtlačné hrdlo stroje hadici B. Při tvoření přívodního vedení přidrží první sací hadici číslům 5 a 6 / sací hadice u stroje /, po spojení všech sacích hadic provede připojení přívodního vedení za použití klíče ke stroji. Klíč odloží a vydá povel  „VODA“. Po vhození přívodního vedení do vodního zdroje provádí sání pomocí vývěvy. Odpovídá zvednutím ruky na signalizaci  č. 3 o vodu a teprve potom otevírá výtlačný ventil !
Číslo 6 spolu s číslem 5 se na základně vyzbrojí hadicovými klíči a společně roznesou sací hadice od stroje k vodnímu zdroji tak, že nejprve dvě savice z jedné strany stroje a pak dvě savice z druhé strany. Po splnění tohoto úkolu  provádějí jejich spojování a to následovně : č.6 nasadí a přišroubuje sací koš, sací hadici mu přidržuje u šroubení číslo 5, potom postupně sešroubuje všechny sací hadice a číslo 5 mu je přidržuje u šroubení. Číslo 5 po sešroubování druhé a první sací hadice se otočí a pomůže přidržovat přívodní vedení strojníkovi při připojení přívodního vedení na stroj. Po připojení přívodního vedení na stroj a vydaném povelu „VODA“ strojníkem, společně vhodí přívodní vedení do vodního zdroje a to tak, že u sacího koše stojí číslo 4 směrem ke stroji čísla 6 a 5. Čísla 6 a 5 hadicové klíče po utvoření přívodního vedení a jeho vhození do vodního zdroje odloží opět na základně.
    Číslo 4 odnese ze základny sací koš, záchytné a ventilové lanko a odnese je na předpokládaný konec rozložení sacích hadic. Při spojování sacích hadic pomáhá přidržovat čtvrtou, třetí a druhou sací hadici, které spojují číslo pět a šest. Po spojení druhé a třetí sací hadice čísly pět a šest jde ke koši, kde udělá na záchytném lanku dvojité oko a nasadí na koš. Karabinou připojí ventilové lanko na klapku koše, obě lanka rozvine. Po vhození přívodního vedení do vodního zdroje přiváže záchytné lanko na nosič stroje a ventilové lanko rozvine na úroveň stroje  a ponechá ležet volně u stroje,poté přejde k vodnímu zdroji a přidržuje sací  hadice.

Podmínky tvoření dopravního vedení :
    Dopravní vedení provádí čísla 2 a 3.   
    Číslo 3 se vyzbrojí hadicí B, rozdělovačem a klíčem na hadice. Rozvine první hadici B od výtlačného ventilu stroje /na hrdlo stroje ji připojí strojník/. Dále hadici rozloží a společně s číslem 2 spojí první hadici s druhou. Po rozložení druhé hadice B číslem 2 hadici napojí na rozdělovač a signalizuje zvednutím ruky a zvoláním VODU! ,strojníkovi o vodu. Dále připojuje půlspojky útočných proudů na rozdělovač.Odpovídá jednotlivým proudům zvednutím ruky ROZUMÍM a teprve tehdy otevře příslušný ventil rozdělovače.  
    Číslo 2 se vyzbrojí dvěma hadicemi B, jednu hadici rozvine od konce prvé /rozložené hadice / kde ji společně s číslem 3 spojí s první rozloženou hadicí a hadici rozloží. Druhou hadici B č. 2 odloží po levé straně rozdělovače a provádí spolu s číslem 1 první proud.
Podmínky tvoření útočných proudů :
    Číslo 1 se vyzbrojí dvěmi hadicemi C a proudnicí C. Od levého hrdla rozdělovače napojeného na rozloženou druhou hadici dopravního vedení rozvine prvou hadici C. Po rozložení prvé hadice rozvine a rozloží druhou hadici C tak, aby se vytvořil manipulační oblouk. Hadice spojí. / zde je možno hadici překročit.  Po připojení proudnice žádá o vodu. První proud vodu! – při nástřiku na terče nesmí překročit čáru výstřiku.
    Číslo 2 po odložení hadice jde za číslem 1 rovná hadice a zaujme za číslem 1 útočné postavení.
    Číslo 5 po odložení hadicového klíče na základnu se vyzbrojí dvěmi hadicemi C a proudnicí C, jde po levé straně dopravního vedení směrem k rozdělovači, za číslem 3 přejde na druhou stranu dopravního vedení a zde před pravým hrdlem rozdělovače rozvine první hadici C, a hadici rozloží .Na konci rozložené hadice rozvine a rozloží druhou hadici C tak, aby se vytvořil manipulační oblouk a hadice spojí. Po připojení proudnice žádá o vodu. Druhý proud vodu! .- při nástřiku na terče nesmí překročit čáru výstřiku.
    Číslo 6 po odložení hadicového klíče na základnu se vyzbrojí dvěmi hadicemi C, jde po levé straně dopravního vedení směrem k rozdělovači, za číslem 3 přejde na druhou stranu dopravního vedení a zde hadice ponechá po pravé straně rozdělovače v přípravném postavení. Po odložení hadic jde za číslem 5, rovná hadice a zaujme za číslem 5 útočné postavení.
    Útok je ukončen shozením terčů příslušným proudem. Po ukončení požárního útoku se hlášení nepodává. Dbát na pořadovou přípravu, nástup při zahájení, při nástupu na disciplíny a na nástup při ukončení soutěže.


Hodnocení :
    dosažený čas se měří na desetinu sekundy a hodnotí se jako                    1bod - 1s
    ztrátové body                                                                                          l bod – 1s


Ztrátové body:
- nesrozumitelný či nesprávný povel velitele družstva nebo strojníka           10b
- nesprávná signalizace – strojník, číslo 3,1,5 (před napojením rozdělovače nebo  proudnice)                                                                                              10b
- zapomenuté a ztracené nářadí, nebo nářadí, které není odloženo v určené prostoru za každý případ                                                                                            10b
- nesprávná  práce  v  družstvu :  např.  když  jeden  člen  družstva koná  práci za druhého,  nebo  když  pomáhá  druhému  v  jeho předepsané práci,  např. pomoc č. 2  č. 3  při napojování hadice na rozdělovač, nebo č. 2 a č. 6 pomohou číslům l a 5 při spojování hadic na útočných proudech,  jestliže  čísla 4, 5 a 6 vloží přívodní vedení do  vodního zdroje dříve,  než ho strojník připojí na stroj a vydá povel VODA  nebo když sací vedení nevkládají společně čísla 4,5, a 6 do vodního zdroje, neuvázaní nebo neomotání záchytného nebo ventilového lana č.4 apod., za každéh o člena                                                                                                     10b
- chůze po nesprávné straně hadic za každý případ                                    10b
- nesprávné postavení členů družstva                                                         10b
- překročení čáry nástřiku číslem 1 a 5                                                      10b

Neplatný pokus :

    - nenasátí vody do jedné minuty od zapnutí vývěvy
    - nesražení terčů do třech minut od zahájení útoku
    - nedokončení útoku v úplné předepsané výbavě

pozadi
pozadi
pozadi
n

menu
uvod
aktuality
zasahy
technika
historie
galerie
souteze
Pravidla
Okrsková soutěž
Okresní soutěž
O pohár starosty
clenove
kontakty
odkazy
 
a
TOPlist
a